Organi društva

Uprava Društva

mr.sci.Kasim Alajbegović, dipl.ing.mašinstva, direktora Društva

kasim_alajbegovic

Direktor Rudnika Kakanj  je Kasim Alajbegović, diplomirani inženjer mašinstva, rođen je 24.12.1963. godine. Magistar je tehničkih nauka. Postdiplomski studij i dodiplomsko obrazovanje završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u kakanjskoj gimnaziji.

Do imenovanja za vršioca dužnosti direktora Rudnika Kakanj radio u Javnom preduzeću Grijanje Kakanj, Termoelektrani Kakanj i Općini Kakanj.

U stručnom i menadžerskom radnom angažmanu radio kao tehnolog, tehnički rukovodilac i direktor JP Grijanje Kakanj.

U izvršnoj i zakonodavnoj vlasti obavljao dužnosti potpredsjednika Izvršnog odbora Općine Kakanj, Načelnika Općine Kakanj i u dva mandata vijećnika u Općinskom vijeću Kaknja.

Učestvovao u odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992-1995., ranjen,  obavljao dužnost komandanta bataljona.

Dodatnim obrazovanjem stekao stručni ispit iz oblasti mašinstva, smjer KGH tehnika i završio niz stručno upravljačkih edukacija kao što su: korporativno upravljanje, uspostava lokalnog monitoringa za kvalitet zraka, povećavanje efikasnosti rada u preduzećima, primjeni propisa iz javnih nabavki i tranziciji komunalnih preduzeća sa posebnim osvrtom na status javnog dobra.
Posjeduje certifikate za projektovanje i eksploataciju termotehničkih sistema u zgradarstvu, zatim dizajniranje/projektovanje toplodalekovoda, certifikat za upravljanje projektnim ciklusom i certifikat o završenom usavršavanju za predsjednika i člana nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Politički angažman realizira od 1990. godine u članstvu Stranke demokratske akcije, a u periodu od 1998. do 2005. godine obavljao dužnost predsjednika Općinske organizacije SDA Kakanj.

Na svakoj od stručnih, menadžerskih i društveno političkih obaveza postigao zapažene rezultate.

Za  direktora Rudnika mrkog uglja Kakanj imenovan je u aprilu 2016. godine i to na mandatni period propisan Statutom ZD RMU Kakanj d.o.o Kakanj, a ne duže od šest mjeseci. Prvi puta za vršioca dužnosti direktora Rudnika  imenovan je 10.10.2015. godine.

 

Upravu Društva još čine:

Mr.sci. Muhamed Plasto, dipl.ing.rudarstva, izvršni direktor  za tehničke poslove, proizvodnju i održavanje,

Elvedin Čobo,dipl.ing.rud. , izvršni direktora za investicije i razvoj,

Ibrahim Fazlić, dipl.ecc,  izvršni direktor za ekonomske poslove i

Muhamed Lopo, dipl.pravnik,izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove.

 

Nadležnosti Uprave Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja.Uprava je nadležna za:

1.organizaciju i vođenje poslova Društva;
2.predlaganje osnova poslovne politike;
3.donošenje općih akata iz nadležnosti Uprave;
4.zastupanje Društva prema trećim licima, staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja Društva;
5.obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom;
6.izvještavanje Nadzornog odbora, redovno i na njegov zahtjev;
7.provedbu Etičkog kodeksa;
8. izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja;
9.izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u skladu s ugovorom o vođenju poslova;
10.izradu provedbenih akata iz oblasti zaštite na radu;
11.pripremu i predlaganje pravilnika koje donosi Nadzorni odbor;
12.pripremu prijedloga o raspodjeli dobiti;
13.zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika, u skladu sa postupcima utvrđenim u pravilnicima, te važećim zakonima;
14.donošenje Poslovnika o radu Uprave koji sadrži operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora;
15.pripremu i predlaganje Nadzornom odboru donošenja odgovarajućih odluka, izradu izvještaja, studija, analiza, planova rada i programa razvoja i preduzimanje mjere za njihovo sprovođenje;
16.odlučivanje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom zavisnih društava, u toku poslovne godine, u obimu do 15% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine, ali za namjene utvrđene godišnjim planom poslovanja za koja su obezbijeđena sredstva i to do iznosa za pojedine od ovih namjena koji će biti utvrđeni posebnom odlukom Nadzornog odbora;
17.predlaganje imenovanja i razrješenja predstavnika Društva u organima i tijelima zavisnih društava;
18.podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovanju Nadzornom odboru Društva i Odboru za reviziju vladajućeg Društva;
19.donošenje akata iz člana 100. stav 2. ovog Statuta po prijedlozima Direktora i/ili nadležnih Izvršnih direktora i
20.obavljanje drugih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u nadležnost Uprave.