9.1. Odluka o izboru ponuđača OP 15-24 – Nabavka usluge procjene rizika i izrade elaborata o ispunjenosti uslova za reviziju radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž)