Pravna borba za zaštitu interesa Rudnika

Teške mašine na Površinskom kopu Vrtlište ne izlaze na javne puteve, a moraju da plaćaju putarinu.

Videozapis je preuzet sa stranice federalna.ba

Prema članu 36. Zakona o akcizama BiH, rudnici, termoelektrane i željeznica oslobođeni su plaćanja putarine na dizel gorivo u količinama koje odobri Upravni odbor UIO na prijedlog vlada entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Vijeće za državnu pomoć BiH, koje djeluje pri Ministarstvu za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, donijelo je Rješenje broj UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28.08.2023. godine kojim direktno poništava ovu odredbu Zakona o akcizama, tvrdeći da se njome ova preduzeća stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na konkurente u sektoru energetike, iako nije najjasnije ko su zapravo ti konkurenti i u kojoj mjeri oni koriste dizel goriva.

Prema riječima direktora Rudnika Kakanj Ise Delibašića: “Kada se radi o RMU Kakanj, Vlada BiH je 2022. godinu predložila oslobađanje plaćanja putarine na količinu od 5.600.326 litara dizel goriva, a u stvarnosti je te godine potrošeno 3.128.538 litara. Uz cijenu putarine od 0,40 KM po litru, to znači da je Rudnik neprimjenjivanjem ove odluke i Zakona o akcizama oštećen za 1.251.415 KM. Za 2023. godinu, taj iznos je 1.103.181 KM. Šteta koju Rudnik Kakanj trpi na godišnjem nivou je dakle milionska, što predstavlja nepredviđen teret i i još jedan udarac za redovno poslovanje ovog preduzeća.”

Po ovom pitanju, Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj je na Sudu Bosne i Hercegovine pokrenuo sudski spor protiv Vijeća za državnu pomoć, a u toku je i pokretanje tužbe protiv Uprave za indirektno oporezivanje i njenog Upravnog odbora.

 „Da se ovo odluči na višim nivoima vlasti u korist rudnika. Rudnici ne trebaju plaćati, a naročito vraćati novac iz prethodnih perioda“, kategoričan je ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vedran Lakić.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je odgađanje izvršenja naplate 30 miliona do okončanja spora o ovom pitanju. Sud će odlućiti hoće li rudnici i termoelektrane nastaviti plaćati putarine ili će biti oslobođeni. U ovom drugom slučaju, postavlja se pitanje ko će morati vratiti iznose plaćene za prošlu godinu.