Računovodstveno-finansijsko-komercijalni sektor

Računovodstveno-finansijsko-komercijalni sektor ima sljedeći djelokrug rada:
  • Obavlja ekonomsko-finansijske, knjigovodstvene i komercijalne poslove.
  • Učestvuje u izradi planova rada i poslovanja, programa razvoja i analizira njihovo ostvarivanje.
  • Planira, organizuje i prati novčane tokove.
  • Predlaže prati i analizira uređivanje ekonomskih odnosa i sistema raspodjele u Društvu.
  • Evidentira sve poslovne promjene i vrši izradu bilanca Društva i računovodstvenih iskaza.
  • Ostvaruje usku saradnju sa ostalim organizacionim dijelovima Društva u cilju izvršenja poslova iz svog djelokruga.

Ema Zaimović, magistar menadžmenta – rukovodilac Računovodstveno-finansijsko-komercijalnog sektora

Rođena je 11.08.1987. godine.
Gimnaziju je završila u Kaknju, a dodiplomski i postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon završenog fakulteta svoje radno iskustvo započinje 2010. godine u Rudniku mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj kao referent analize ekonomsko finansijskog poslovanja. Od 2016. godine obnaša funkciju šefa Službe plana i analize. Na mjesto rukovodioca Računovodstveno-finansijsko-komercijalnog sektora imenovana je 15.11.2023. godine.
Posjeduje certifikate Upravljanje investicijama i Specijalista za plaće i druga primanja radnika.