Služba interne kontrole

Djelokrug rada Službe interne kontrole:

  • kontrola poslovanja sa aspekta zakonitosti i poštivanja akata Društva;
  • kontrola svih područja rada i poslovanja Društva, a posebno nabavki, finansija, računovodstva i implementacije investicionih projekata;
  • kontrola slučajeva gdje postoje indicije o korupciji ili štetnom djelovanju za Društvo, kao i ostale aktivnosti suprotne Etičkom kodeksu;
  • kontinuirano praćenje primjene normativnih akata, zakona i podzakonskih akata, pravilnika, finansijskih propisa, računovodstvenih akata i politika, tehničkih propisa, tehničkih preporuka i standarda u oblasti svih djelatnosti koje se obavljaju u Društvu;
  • izrada internih akata i dokumenata sistema upravljanja kvalitetom iz oblasti kontrole;
  • poslovi po posebnim nalozima Uprave Društva;
  • izvještavanje Uprave sa prijedlogom mjera i preporuka u cilju otklanjanja uočenih propusta i slabosti, poboljšanja rada i provođenja korektivnih mjera;
  • Službom interne kontrole rukovodi rukovodilac Službe Interne kontrole i za svoj rad i rad Službe odgovoran je direktoru Društva.

Namira Hodžić, magistar ekonomskih nauka – rukovodilac Službe interne kontrole

Rođena je 1983. godine u Kaknju, gdje završava osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, smjer Računovodstvo i revizija, završila je 2007. godine, čime  je stekla zvanje diplomirani ekonomista. Na istom fakultetu je 2015. godine stekla i naučni stepen magistra ekonomskih nauka.       
U RMU Kakanj počinje raditi kao pripravnik 2007. godine, na radnom mjestu referenta analize ekonomsko finansijskog poslovanja u Službu plana i analize, a potom prelazi u Službu revizije i interne kontrole na radno mjesto kontrolora ekonomskog poslovanja. Za šefa Službe interne kontrole postavljena je 01.08.2022. godine.      
Stečena zvanja i radne vještine obogatila je dodatnim edukacijama i od 2010. godine posjeduje Certifikat internog auditora.