Pušten u rad Tunel Ribnica

tunelribnkraj

Puštanjem u rad Tunela Ribnica, stekli su se uvjeti za početak formiranja glavnog vanjskog odlagališta te izgradnju brane, u koju će se ugrađivati i čvrsta jalova masa sa Površinskog kopa Vrtlište
Izmještanjem rijeke Ribnice u tunel dužine tri hiljade metara, otvara se prostor za odlaganje 60 miliona kubnih metara jalovine, što znači da će u narednih 30 godina biti obezbjeđen prostor u glavnom vanjskom odlagalištu Ribnica za sve buduće količine čvrste jalove mase.

Izgradnja hidrotehničkog objekta tunel Ribnica, jedna je od najznačjnih investicija za površinsku eksploataciju uglja u kakanjskom rudniku jer omogućava rad PK Vrtlište do kraja njegove eksploatacije.

Izgradnja hidrotehničkog objekta Tunel Ribnica, trajala je od oktobra 2013. do kraja marta 2019. godine. Prvo projektno rješenje za izmještanje korita rijeke Ribnice, kako bi se prostor oslobodio za formiranje glavnog vanjskog odlagališta urađeno je još 1983. godine. Izgradnja tunelske cijevi počela je 1986. godine, a zbog nedostatka sredstva za investiranje i predratnih neprilika, gradnja je prestala 1990. godine. Izgradnja tunela i pratećih objekata ponovo je počela 2013. i trajala je sve do danas sa prekidima uglavnom izazvanim prirodnim nepogodama...

Za izgradnju tunela Elektroprivreda BiH izdvojila je 9.912.280,00 KM, a riječ je o sredstvima za dokapitalizaciju rudnika uglja u okviru Koncerna EP BiH. Izvršni direktor za proizvodnju u EP BiH

nevadtunelNevad Ikanović je iskoristio priliku, čestitao Dan Armije R BiH, a građanima Kaknja Dan Općine a zatim rekao:

- Objekti ove vrste su korisni jer će stvoriti bolje uslove za sigurnu i ekonomski isplativju eksploataciju, a u konačnici će donijeti dovoljne količine uglja za potrebe energetskog bilansa Federacije BiH. Iz Rudnika Kakanj dolazi oko 50 posto potrebnih količina uglja za proizvodnju električne energije u Termoelktrani.

Da bi ovo odlagalište, poslije puštanja u rad tunela Ribnica u potpunosti profunkcionisalo, jedan od preduslova je rješavanje pitanja eksproprijacije. Zato smo izvršnog direktora Ikanovića pitali, mogu li u Rudniku Kakanj uskoro očekivati nove odluke o implementaciji sredstava dokapitalizacije namjenjenih za te svrhe?

- Kada je u pitanju stvaranje uslova za eksproprijaciju trogodišnjim planom 2018.-2020., predviđena su ulaganja od 108 miliona KM. Ovaj dio koji treba da se riješi za eksproprijaciju je planiran ali u ovom trogodišnjem planu nisu obezbjeđena sredstva. EP BiH će zaključno sa 30. junom ove godine napraviti reviziju projekata, jer je u toku izrada novog trogodišnjeg plana. Ovo pitanje će mo staviti na dnevni red Uprave i o tome donijeti odluku. Svakako da ćemo cijeniti sve okolnosti, posebno u smislu značaja ovog hidrotehničkog objekta i potreba eksproprijacije kako bi tunel Ribnica u potpunosti dao očekivane rezultate.

Pored tunela izgrađen je brzotok koji spaja tunel sa rijekom Bosnom, ispod reginalne saobraćajnice Zenica Kakanj i ispod autoputa A1 u mjestu Tičići. Vrijednost ovog projekta iznosila je 291.448,07 KM, a finansiran je iz vlastitih sredstava Rudnika Kakanj.Tunel i brzotok sa bučnicom gradila je firma Džekos d.o.o Sarajevo.Kako bi hiodrotehnički objekat tunel Ribnica bio kompletiran izgrađena je i zatvaračka komora, čija je funkcija da vrši regulaciju protoka vode kroz tunel. I ovo je investicija finansirana iz vlastitih sredstava Rudnika Kakanj u iznosu od 1.259.978, 96 KM, a izvođač radova bila je firma TTU d.o.o. Tuzla.

seadtunelDirektor Rudnika Kakanj Sead Imamović, u izjavi za medije je istakao:
-Potreba za izgradnjom ovog hidrotehničkog objekta je isključivo u dovođenju Površinskog kopa Vrtlište u njegov projektovani kapacitet. Rezerve su oko 30 miliona tona uglja, a oko 60 miliona metara kubnih čvrste jalove mase treba odložiti na vanjsko odlagalište koje ćemo dobiti zahvaljujući izgradnji tunela. Objekat je veoma značajan i rasteretit će neke pritiske koje sada trpimo zbog nedostatka prostora za odlaganje jalovine. Sa ovim Rudnik Kakaknj postaje stabilniji u proizvodnji, a samim time i energetski sistem dobija na stabilnosti.

Ukupno na radove za izgradnju svih objekata koji čine funkcionalnu cjelkinu Tumel Ribnica investirano je 11,5 miliona KM.

aldintunelOpćinski načelnik Kaknja Aldin Šljivo, je prisustvovao ovom događaju i sa stanovišta značaja za lokalno stanovništvo rekao:
-Iskreno se nadam da je ovo rješenje koje smo dugo čekali i da nam stvara preduslove za nastavak naših planova, a to je prije svega sigurnost građana Donjeg Kaknja, ali očekujem i zadovoljstvo građana u području Brnjica jer smo u pregovorima za probijanje nove trase puta koju sada određuju i ovaj tunel i buduća brana.