Potpisan Ugovor o koncesiji

kantonkoncesije
Najveću korist od ove koncesione naknade treba imati općina Kakanj, odnosno lokalna zajednica, kojoj prema raspodjeli sredstva od koncesionih naknada pripada 70 odsto ukupnog iznosa

kantonkoncesijeUgovor su potpisali ministar Zdenko Jelić, direktor Sead Imamović, a činu potpisivanja prisustvovao je i prokurista EP BiH za Rudnik Kakanj Fahrudin Tanović

Ministar za privredu Zeničko dobojskog kantona Zdenko Jelić i direktor Rudnika Kakanj Sead Imamović, u sjedištu Vlade Kantona, danas su potpisali Ugovor o koncesiji čiji predmet je istraživanje i ekspolaatacija mrkog uglja na području općine Kakanj. Ugovorom je definisano vrijeme koncesije u trajanju od 30 godina.

Rudnik je obavezan da plaća kontinuiranu koncesionu naknadu u iznosu od 0,80 KM/t, koja će se utvrđivati najmanje jednom u kvartalnom periodu. Minimalna godišnja realizacija, za naplatu koncesione naknade je 1.000.000 tona separiranog uglja, što izraženo u novcu iznosi 800 hiljada KM. Pored toga, Rudnik je prihvatio obavezu da plati jednokratnu koncesionu naknadu koja iznosi 250,00 KM po hektaru eksploatacijskog polja što je ukupan iznos od 1.472.092,50 KM. Ova vrsta naknade treba biti izmirena u 48 jednakih rata.

Najveću korist od ove koncesione naknade treba imati općina Kakanj, odnosno lokalna zajednica, kojoj prema raspodjeli sredstva od koncesionih naknada pripada 70 odsto ukupnog iznosa.

Eksploataciono polje na kojem Rudnik Kakanj, odnosno Koncesionar, može obavljati eksploataciju uglja ima površinu 5.888,37 ha.

Ugovor o kencesiji, potpisan između Vlade Ze-do kantona i Rudnika Kakanj, stupio jer na snagu danom potpisivanja, a njime su pored navedenog definisane i još neke međusobne obaveze, poput: više sile, nadzora, sankcija, zaštite i očuvanja životne sredine.