Sektor za pravne poslove i ljudske resurse

adnan-coboRukovodilac Sektor za pravne poslove i ljudske resurse Adnan Čobo, dipl.pravnik

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse obavlja poslove putem:

Službe za pravne poslove
Službe za ljudske resurse
Službe za imovinske poslove

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse ima sljedeći djelokrug poslova:

Vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnom postupku, nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnom postupku (zastupanje i obavljanje pravnih-stručnih poslova, vođenje evidencije o sudskim sporovima, vansudska poravnanja-nagodba).
Izrada i provođenje akata Društva.

Obavlja poslove koji se odnose na planiranje kadrova, njihov prijem u radni odnos, preraspoređivanje, tok i prestanak radnog odnosa, obrazovanje i usavršavanje, izrada organizacijskih standarda, praćenje ekonomsko socijalnog zbrinjavanja zaposlenika, praćenje zdravstvene sposobnosti zaposlenika i invalida rada i predlaganje mjera u toj oblasti i drugih stručnih podloga za donošenje organizacijskih akata i praćenje njihove primjene.

Obavlja poslove:

-pripreme i koordiniranja izrade elaborata za utvrđivanje opšteg interesa,
-utvrđivanja osnova i visine rudarskih šteta iz oblasti eksproprijacije zemljišta,
-pripreme i koordiniranja poslova na određivanju visine naknade pred nadležnim organima,
-pripreme dokumentacije za uknjižbu nekretnina u katastrima i zemljišnim knjigama, korištenja nekretnina i promjene vlasništva,
-zastupanja Društva pred sudovima i drugim organima u postupcima za naknade o rudarskim štetama
-utvrđivanja prava raspolaganja na nekretninama.

Služba za pravne poslove

Službom za pravne poslove rukovodi Rukovodilac Službe za pravne poslove

Zastupanje Društva pred sudovima, organima uprave, državnim i drugim organima.
Vođenje evidencija iz oblasti sudskih sporova.
Obavljanje pravnih-stručnih poslova radi pokretanja postupka pred sudovima, organima uprave i drugim organima, kao i pravno-stručnih poslova pred sudovima i drugim organima po tužbama podnesenim od strane trećih lica i zaposlenika.
Obavljanje pravno-stručnih poslova za Društvo.
Praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa.
Izrada i provođenje akata Društva.
Priprema ugovora i drugih pravnih radnji u kojima je Društvo ugovorna strana ili strana u postupku izuzev poslova privatizacije i vlasničko-pravnih odnosa.
Pokretanje inicijative za izmjene i dopune normativnih akata.
Aktivnosti vezane za vansudska poravnanja-nagodba.

Služba za ljudske resurse

Službom za ljudske resurse rukovodi Rukovodilac Službe za ljudske resurse

Priprema za zaključivanje ugovora o radu.
Priprema za zaključivanje aneksa ugovora o radu.
Priprema plana kadrova (godišnjeg, trogodišnjeg i dugoročnog).
Provođenje procedura zapošljavanja novih zaposlenika.
Priprema ugovora za preraspoređivanje zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i aktima Društva.
Vođenje evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa.
Priprema planova obrazovanja, stručnog usavršavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije zaposlenika.
Praćenje ekonomsko socijalnog zbrinjavanja zaposlenika.
Praćenje zdravstvene sposobnosti zaposlenika i invalida rada i predlaganje mjera u toj oblasti.
Unapređenje standarda zaposlenika.
Priprema analiza iz oblasti radnih odnosa.

Služba za imovinske poslove

Službom za imovinske poslove rukovodi Rukovodilac Službe za imovinske poslove

Priprema i koordiniranje izrade elaborata za utvrđivanje opšteg interesa.
Priprema i koordiniranje poslova na donošenju rješenja o eksproprijaciji.
Priprema i koordiniranje poslova na određivanju visine naknade pred nadležnim organima.
Priprema i koordiniranje poslova za uknjižbu nekretnina u katastru i zemljišnim knjigama.
Priprema planova i koordiniranje aktivnosti na utvrđivanju osnova i visine rudarskih šteta.
Zastupanje Društva pred sudovima i drugim organima u postupcima za naknade o rudarskim štetama.
Praćenje realizacije utroška novčanih sredstava za potrebe eksproprijacije, rudarskih šteta i realizaciju finansijskog toka.
Utvrđivanje prava raspolaganja na nekretninama (zemljištu i objektima Društva).
Uknjižavanje i isknjižavanje svojine Društva.
Promjena vlasništva i korištenja na nekretninama Društva (prodaja, zakup).

Služba za opće poslove

Službom za opće poslove rukovodi Rukovodilac Službe za opće poslove

Brine o tehničkom održavanju i čistoći poslovnih prostorija Društva, blagovremenom održavanju i servisiranju opreme i voznom parku i dr.
Vodi biblioteku Društva i brine o pravilnom korištenju i čuvanju bibliotečke građe u skladu sa potrebama i interesima službi, daje prijedlog direktoru za godišnje pretplate na stručne časopise i nabavku stručne literature.
Vodi protokol (poslovi uredskog poslovanja, prijema, otpreme i unutarnje distribucije pošte za potrebe Društva) i arhivu, te propisane knjige i evidencije, u skladu sa propisima iz uredskog poslovanja.