Pogon Vrtlište

POVRŠINSKI KOP "VRTLIŠTE"

Sektor za rudarske poslove

Sektor za rudarske poslove obavlja poslove putem:
Službe za utovar, transport i odlaganje
Služba za bušenje i miniranje
Službe za klasiranje, utovar, pretovar i transport uglja
Sektor za rudarske poslove ima sljedeći djelokrug poslova:

Rukovodi i vrši nadzor nad svim tehnološkim procesima koji se odviju u površinskom kopu.Izvodi rudarske radove na skidanju, transportu i odlaganju otkrivke.Upravlja rudarskom mehanizacijom i opremom na površinskom kopu.Vodi procese odvodnjavanja, miniranja i bušenje u površinskom kopu.Izrađuje i održava saobraćajnice u kopu.Vodi poslove na dobijanju, transpotu i otpremi uglja.Izvodi radove na preradi uglja u klasirnici površinskog kopa.Sačinjava izvještajnu dokumentaciju za sve tehnološke procese.

 Službe za utovar, transport i odlaganje

Izvodi rudarske radove na otkrivci – skidanju jalovine na površinskom kopu.Izvodi rudarske radove na otkrivci u skladu sa odobrenom projektno tehničkom dokumentacijom.Upravlja rudarskom mehanizacijom i opremom na površinskom kopu.Izvodi rudarske radove na otkrivci uz poštivanje propisanih mjera sigurnosti i zaštite na radu.Izvodi rudarske radove na otkrivci raspoloživom mehanizacijom u skladu sa projektovanim tehnološkim linijama.Vrši izradu projektovanih transportnih puteva za mehanizaciju na površinskom kopu.Vrši izradu vodosabirnika, obodnih kanala radnog prostora površinskog kopa.Vrši transport jalovine i istu odlaže projektovanom tehnologijom - rudarskom mehanizacijom.Izvodi rudarske radove otkopavanja uglja na površinskom kopu.Izvodi rudarske radove na otkopavanja uglja u skladu sa odobrenom projektno tehničkom dokumentacijom.Izvodi rudarske radove na otkopavanja uglja uz poštivanje propisanih mjera sigurnosti i zaštite na radu.Izvodi rudarske radove na otkopavanja uglja raspoloživom mehanizacijom u skladu sa projektovanom tehnologijom.Vrši transport uglja projektovanom tehnologijom - rudarskom mehanizacijom na površinskom kopu.Izdvaja ugalj iz preostale jalovine projektovanom mehanizacijom.Upravlja rudarskom mehanizacijom i opremom na površinskom kopu.Vrši sanaciju radne sredine i spašavanje opreme za slučaj ekscesnih štetnih događaja.Radove izvodi na siguran način.Vrši izradu Uputstava i Tehničkih upustava za rad.Vrši rudarski nadzor nad svim radovima iz svoje djelatnosti.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.

Služba za bušenje i miniranje

Izvodi rudarske radove na poslovima bušenja i miniranja u skladu sa projektnom dokumentacijom i Pravilnikom o rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu.Obavlja poslove skladištenja, transporta, rukovanja i nadzora minskoeksplozivnim sredstvima.Rukuje opremom za bušenje i miniranje.Planira i blagovremeno pokreće nabavku eksplozivnih materija shodno zakonskim procedurama.Planira i blagovremeno organizuje geodetsko snimanje bušotina za svako minsko polje.Planira, obavještava i blagovremeno organizuje obezbjeđenje minskog polja u fazi miniranja.Kontrolira miniranja i organizuje seizmička mjerenja shodno tehničkoj dokumentaciji – zona uticaja miniranja na površinskom kopu. Vrši kontrolu sprovođenje mjera zaštite na radu.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.Tehnička lica u službi vrši izradu Uputstava i Tehničkih upustava za rad.

Služba za klasiranje, utovar, pretovar i transport uglja

Izvodi radove na preradi uglja u klasirnici površinskog kopa suhim odsijavanjem željenog asortimana, projektovanom tehnologijom.Vrši utovar uglja u vagone.Vrši željeznički transport uglja.Vrši čišćenje uglja u postrojenju prerade/klasirnici.Vodi računa o kvalitetu uglja te komunicira sa Službom za utovar, transport i odlaganje u cilju kvaliteta i kvantiteta uglja.Vrši izradu Uputstava i Tehničkih upustava za rad.Vrši vaganje otpremljenih količina uglja.Upravlja postrojenjem prerade, mehanizacijom i pripadajućom opremom.Vrši rudarski nadzor nad svim radovima iz svoje djelatnosti.Radove izvodi na siguran način.U službi se obavezno vodi propisana izvještajna dokumentacija.

Sektor za mašinske poslove

Sektor za mašinske poslove obavlja poslove putem:

Službe za održavanje osnovne opreme.
Službe za održavanje pomoćne opreme i klasirnice.

Sektor za mašinske poslove ima sljedeći djelokrug poslova:Izvodi mašinsko održavanje i stara se o ispravnosti i funkcionalnosti rudarskih mašina i opreme na površinskom kopu.Radove izvodi uz provođenje mjera sigurnosti zaštite na radu.Vrši izradu Uputstava za rad, preriodične preglede i održavanje.Vodi potrebne evidencije.Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

Služba za održavanje osnovne opreme

Obavlja poslove praćenja i izvođenja mašinskih radova investicionog i tekućeg održavanja za osnovnu opremu kod površinske eksploatacije.Obavlja neposredan uvid u rad opreme, stalnim obilaskom, te otklanjaju nedostataka kroz interventno održavanje.Učestvuju u otklanjaju nedostataka kroz preventivno održavanje.Obavlja poslove na pripremanju i objedinjavanju kroz iskazivanje potreba rezervnih dijelova i repro materijala.Obavljaju poslove uz primjenu mjera ZNR u skladu sa općim aktima Društva.Obavlja i druge poslove i zadatke po narađenju Rukovodioca Sektora.

Služba za održavanje pomoćne opreme i klasirnice

Obavlja poslove praćenja i izvođenja mašinskih radova održavanja pomoćne opreme, klasirnice i pumpi za odvodnjavanje sa cjevovodom na površinskom kopu.Obavlja neposredan uvid u rad opreme, stalnim obilaskom, te otklanjaju nedostataka kroz interventno održavanje.Učestvuju u otklanjaju nedostataka kroz preventivno održavanje.Obavlja poslove na pripremanju i objedinjavanju kroz iskazivanje potreba rezervnih dijelova i repro materijala.Obavljaju poslove uz primjenu mjera ZNR u skladu sa općim aktima Društva.Obavlja i druge poslove i zadatke po narađenju Rukovodioca sektora.

Služba za elektro poslove

Vrši poslove nesmetanog snabdijevanja  pogona električnom energijom.Obavlja neposredan uvid u rad opreme, stalnim obilaskom, te otklanjaju nedostataka kroz interventno održavanje.Učestvuju u otklanjaju nedostataka kroz preventivno održavanje.Obavlja poslove na pripremanju i objedinjavanju kroz iskazivanje potreba rezervnih dijelova i repro materijala.Učestvuju u remontima energetskih postrojenja, dijelova mreže, većih mašina i sklopova.Omogućuje napajanje površinskog kopa radi propisanog, tehnički ispravnog i sigurnog funkcioniranja mreže, el. mjerenja i zaštita.Nadziru glavnu elektroenergetsku mrežu, postrojenja i uređaje u skladu sa propisima i planom.Vrši izradu Uputstava za rad, preiodične preglede i održavanje.Obavljaju poslove uz primjenu mjera ZNR u skladu sa općim aktima Društva.Obavlja i druge poslove i zadatke po narađenju Tehničkog rukovodioca površinskog kopa.