Statut

Na  osnovu  člana 234. i člana 310. Zakona  o  privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 81/15), Skupština Rudnika  mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj na  81. sjednici održanoj  20.07.2020. godine,  usvojila Statut Rudnika mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj.

Statutom Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj (u daljem tekstu: Statut) uređuju se: statusna obilježja (firma i znak, sjedište, pravni položaj i odgovornost), djelatnost, visina osnovnog kapitala, način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala, raspodjela dobiti, način formiranja i korištenja fonda rezervi, način pokrića gubitaka, vođenje poslovanja, zastupanje i predstavljanje Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj (u daljem tekstu: Društvo),organizacija Društva, Etički kodeks, poslovna tajna, zabrana konkurencije, razvoj i poslovanje Društva i zaštita na radu, upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa Društva, statusne promjene i prestanak Društva, oblici povezivanja, računovodstveno – revizijski standardi, revizija, postupak nabavke, nedopuštene i ograničene aktivnosti Društva, akti Društva, organizovanje radnika i prelazne i završne odredbe.

PDF - U pripremi