Bolje u odnosu na prošlu godinu

fotkaseaDvelika
Redovno pratimo događaje i poslovanje u rudnicima uglja i poslije šest mjeseci ove godine, pravi je trenutak da napravimo osvrt na ostvarene rezultate u odnosu na planove za 2019. godinu. Rudnik Kakanj je najveći i najpouzdaniji proizvođač uglja u Zeničko-dobojskom kantonu i zato o polugodišnjim proizvodno poslovnim rezultatima u Rudniku mrkog uglja Kakanj, razgovaramo sa direktorom mr.sci. Seadom Imamovićem. Saznali smo da su ovogodišnji proizvodni rezultati bolji u poređenju sa rezultatima za isti period prošle godine. Ovo je razgovor na tu temu.

NR: Kako ocjenjujete ukupni ambijent u kojem ste radili prethodnih šest mjeseci?
IMAMOVIĆ: To je najvećim dijelom nastavak poslovne problematike koju smo imali u 2018. godini. To je godina u kojoj nije ispunjen plan, u kojoj smo preseljavali širokočelo i pripremali završetak izgradnje tunela Ribnica na PK Vrtlište. Ipak se može reći da je ovaj šestomjesečni period bio prilično relaksiran jer smo počeli širokčelno otkpavanje u Drugom otkopnom polju jame Begići-Bištrani, a poslije šest godina radova nazirao se i završetak izgradnje tunela Ribnica u čemu smo uspjeli i 15. aprila, na Dan Općine Kakanj i Armije RBiH, zvanično ovaj objekat pustili u rad. Ovo je Rudnik, sa podzemnom i površinskom eksploatacijom, i ambijent u kojem se radi konstantno nosi neočekivane prirodne pojave koje djeluju na proizvodni rezultat. Bilo ih, uspjeli smo ih savladati. Tu je saradnja sa Vladajućim Društvom, zatim odnosi sa Sindikatam, Kolektivni ugovor je istekao, a u svemu tome mnogi procesi su i za mene bili novost. Ustrojavanje širokog čela u novom otkopnom polju i puštanje u rad Tunela su dva uspješno završena velika i značajna projekta. Zauzimaju posebno mjesto ukupne, pozitivne, ocjene za ambijent i rezultate od početka godine. Realizacjom ovih projekata stekle su se pretpostavke za ispunjavanje planskih zadataka. Proizvodnja je stabilnija i bolja u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine, posebno u subreviru jame.

Poseban značaj ima puštanje u rad Tunela Ribnica

NR: Ipak, šta bi ste izdvojili kao uspješno realizirano, a šta čime niste zadovoljni?
IMAMOVIĆ: Poseban značj dajem otvaranju hidrotehničkog objekt Tunel Ribnica, kojeg cijenim kao uspješno realiziran projekat čija je izgradnja koštala oko 12 miliona maraka. Značajno je okončavanje radova na ovom objektu i njega bih izdvojio. Zadovoljan sam i činjenicom da imamo podzemni širokočelni kapacitet. Kada je riječ o nezadovoljstvu, čovjek može dosta toga navoditi kao nemogućnost rješavanja. Kontinuirano imamo probleme u jamskoj eksploataciji koji onemogućavaju stoprocentno ispunjavanje planova. Upravaljanje novom opremom savladano je tek poslije ulaska u Drugo otkopno polje jame Begići. Time su stečene pretpostavke za bolje iskorištavanje kapaciteta. Okolnosti koje ne možete pretpostaviti su pojave poput velikih količina vode i požara u podzemnim kapacitetima. Zadovoljan sam što se te pojave, opasne po život, efikasno saniraju savremenim metodama.

 Važan kontinuitet bez žrtava i povreda

NR: Rudnik Kakanj ima periode veoma dobrog poslovanja, a ima i periode kada se bilježe ispodplanski rezultati. Može li i na koji način Rudnik imat kontinuitet pozitvnih tokova na duži vremenski period ?
IMAMOVIĆ: Poslovanje u Rudniku ne zavisi samo od izvršavanja planova proizvodnje uglja. Desi se, nekada, da ostvarena planska proizvodnja nije dovoljna za dostizanje pozitivnih poslovnih tokova i za servisiranje svih obaveza prema dobavljačima, radnicima i državi. Dakle u Rudniku su moguće takve pojave. Ispunjavaju se planovi, a posluje se negativno. Više je uzroka, a neki su cijena uglja, cijena rada, kvalitet ležišta... Iako smo prošle godine poslovali sa gubitkom, izmirili smo obaveze prema zaposlenicima i državi. Imamo zaostatak prema dobavljačima. Rudarenje ima svoje cikluse. Kontinuitet zavisi od više faktora. Od tektonskih uslova, spremnosti mehanizacije, obučenosti i vještinama uposlenika... Periodično imamo izuzetne rezultate, posebno kada se nalazimo u kvalitetnim optkopniom poljima, bez tektonskih poremećaja, a kada smo u isprecjecanim poljima onda dolazi do usporavanja i otežavanje uslova za otkopavanje uglja. Praktično tada se najviše radi, ulažu se maksimalni napori na prevazilaženju teškoća, a proizvodni rezultati su najslabiji. Za nas je važan kontinuitet u kojem nemamo žrtava i povreda, a cilj je obezbjediti i proizvodnju za samoopstojnost Rudnika i potrebe za elektroenergetski sistem.

NR: Šta u proizvodnom i poslovnom smislu očekujete do kraja godine?
IMAMOVIĆ: Za prvih šest mjeseci mi smo malo ispod plana proizvodnje. Gotovo da smo ga ispunili. To je manje za nekoliko procenata. Očekujemo stabilizaciju i do kraja godine ispunjavanje plana proizvodnje uglja i to u skladu sa trogodišnjim oplanom Rudnika i planom energetskog bilansa. Planiranu proizvodnju i otpremu prema Termoelktrani Rudnik Kakaknj ispunjava. Dakle energetski sistem što se tiče kakanjskog Rudnika ne dolazi u pitanje. Da bi dalje relaksirali stanje, preispitat ćemo nekoliko poslovnih elemenata, a prije svega mislim na prodajnu cijenu uglja i cijenu proizvodnje, odnosno cijenu radne snage. Očekujem da u saradnji sa Sindikatom kvalitetno definišemo sve obaveze prema radnicima ali i cijenu električne energije uz konsultacije sa Federalnim resornim ministarstvom.

seadrijac

Planovi u podzemnoj i površinskoj eksploataciji

IMAMOVIĆ: Površinska eksploatacija je kontinuirana i na nivou je iznadplanskih parametara. Jamska eksploatacija je ispodplanska. Ako bi tražili razloge takvog stanja ili ako bi tražili opravdanja onda bi ih mogli naći u strukturi ležišta, organizaciji, uslovima rada i još nekim faktorima. U narednom periodu predstoji definisanje jamske eksploatacije kada su u pitanju kapaciteti i potencijali Begića, Seoca i Ričice. U tom smislu početkom godine održali smo više stručnih razgovora. Pokušali doći do rješenja kojima će biti definisan strateški razvojni pristup. Stručni tim formiran tom prilkom ima zadatak dati odgovore na sve dileme i predložiti najoptimalnije i najsigurnije prijedloge o kapacitetima i metodama kojima treba nastaviti kontinuitet podzemne eksploatacije uglja.

NR: Šta u narednom periodu planirate kada je riječ o površinskim kapacitetima?
IMAMOVIĆ: Izvršni direktor za proizvodnju je izdao privremenu upotrebnu dozvolu za HTO tunel Ribnica. Resorno ministarstvo treba formirati komisiju koja će izaći na teren i to potvrditi. Radimo sanaciju nožice u Bijelim Vodama tako da se može okončati odlaganje jalovine na ovom lokalitetu. U međuvremenu planiramo početi izgradnju brane, a još jedna od predradnji je nožica u području nizvodno od brane. U tom popdručju treba otkopati izvjsene količine uglja. Poslije toga doći će do izražaja puna funkcionalnost hidrotehničkih objekata, nakon čega u 30 narednih godina ne bi trebalo da bude problema sa odlaganjem čvrste jalove mase. Ograničenost kapaciteta odlaganja, u ovom vremenu a i nekoliko godina prije, ograničava i maksimalnu iskorištenost svih kapaciteta na PK Vrtlište. I kapaciteta ležišta uglja i kapaciteta kojeg imamo u transportnoj i utovarnoj mehanizaciji.

Rezultati prijema radnika za 60 dana

NR: U toku je konkurs za prijem radnika i pripravnika. Na svaki konkurs prijavljuje se veliki broj nezaposlenih. Kakva je situacija sa ovim konkursom i kada se može očekivati da kandidati budu izabrani?
IMAMOVIĆ: Trogodišnjim planom predviđen je prijem radnika i pripravnika. Imamo Uredbu koja je na snazi od prošlog oktobra i ona je vodilja za taj prijem. Očekujemo veliki broj prijava, nezvanično je to oko 1600, a kandidata je manje, jer je jedan kandidat mogao konkurisati na više pozicija. Očekujemo i prijave na sve pozicije koje su predviđene konkursom. Procedura odabira kandidata je složena. Prijem 19 visokoobrazovanih, iziskuje provjeru znanja usmenim i pismenim putem. Za radnička zanimanja samo usmenim putem. Od dana zatvaranja konkursa očekujemo da u roku od 60 dana budu provedene sve potrebne aktivnosti. (Naša riječ)